Van tekstschrijver naar tekstskriuwer

Yn it Nederlânsk betitel ik mysels as ‘tekstschrijver’. It falt noch net ta om mei dat wurd heech yn de sykmasjines fan Google te kommen. Der rint yn ús lân nochal ris ien om dy’t as ‘tekstschrijver’ troch it libben giet. Jo kinne josels faaks better ferkeapje as ‘tekstskriuwer’. Dan komme je grif heger yn de sykmasjines. Spitigernôch sille der net in soad sykopdrachten wêze dêryn at ‘tekstskriuwer’ brûkt wurdt yn stee fan ‘tekstschrijver’.

Eins skande. Want Frysk is in prachtige taal. Lit dat sein wêze. Ik bin bliid dat ik it praat, dat ik it lês en dat ik it skriuw. De ofrûne tiid hie ik in pear fertaalopdrachten fan it Nederlânsk nei it Frysk. It wie net harren bedoeling dêr ien foar yn te hieren. It bedriuw, earne yn it lân, wie fan doel in aksje yn it Frysk te dwaan. Ien fan de wurknimmers wie fan Fryske komôf en wist wol ien dy ’t de fertaling dwaan koe. Dêr kamen se achter. It reinde flaters. Gelokkich kamen se der op ‘e tiid achter en mocht ik harren út de brân helpe.

Mei in protte nocht siet ik te stinnen op dy oersetting. Ik moat dan wolris even tinke oer bepaalde útdrukkings. Hoe siz je dat eins yn geef Frysk? It jout wol oan hoe gewoan en grut de ynfloed is fan it Nederlânsk op it Frysk. Meastentiids ha je der gjin iens erch yn, mar at je oan it skriuwen binne, dan falt it je op. ‘Neidielige gefolgen’ klinkt hiel normaal, mar siz no sels, ‘skealike of kwealike gefolgen’ docht it yn it Frysk dochs folle better. Pratendewei ha wy it oer ’steun’, jou my mar  ‘stipe’.

Ea gong ik nei Fryske les en dêr giene my de eachen iepen. Sûnt dy tiid besykje ik my yn it geef Frysk út te drukken, siz ik net mear ‘tot straks’, mar ‘oant aanst’. Bin ik yn steat by de slager om in ûns rearikke rierreljirre te freegjen.

Wy ha in prachtige taal, om te praten, te lêzen en om te skriuwen en, at jo ea in tekstskriuwer nedich binne, dan binne jo yn Berltsum te plak.

RiA
16-01-2011